K5 Shrimp

Sashimi $3.95 | Sushi $3.95 | Hand Roll $3.95

K5 Shrimp